بسته بندی
نقش حفاظتی و اطلاع رسانی بسته بندی موجب اهمیت بیشتر این نوع خدمات در بازار رقابتی امروز شده است به گونه ای که امروزه بسته بندی به عنوان فروشنده ای خاموش تلقی می شود که با ارتباط بصری با خریدار و رسوخ در روح و روان و فکر و اندیشه وی ،در خاطر مانده و در صورت ایجاد رضایت منجر به خریدهای مکرر بعدی می گردد.