خدمات مشاوره طراحی
نظر به اهمیت طرح چاپ شده در معرفی بهینه محصول و جذب مخاطب و در راستای خدمت رسانی جامع به مشتریان، شرکت تاش رنگ اقدام به گشایش واحد خدمات مشاوره طراحی نموده است. واحد مشاوره طراحی، واحدی تخصصی بوده که با توجه به نیاز سفارش دهنده و نوع طراحی انجام گرفته ، نظرات کارشناسی را در رابطه با انتخاب مناسب ترین نوع چاپ اعلام می نماید.