ساعت ۲۷٫۳۶+اندازه طرح داخلی ۱۷٫۳۳-۱۲عدددرهربسته

c - 500

c - 501

c - 502

c - 503