ساعت ۳۱-اندازه طرح داخلی ۱۷٫۵-۱۲عدددرهربسته

c - 520

c - 521

c - 522

c - 523