جنس کارتیراژسایز-مدت تحویل
آهنربایی طرح قالب دلخواه1,000
لت 2یک رو 15 روز
لت 4یک رو 15 روز
6×9یک رو 15 روز
لت 8یک رو 15 روز
پاکت سی دی1,000-یک رو 13 روز
جاکارتی1,00014.4×20.2دو رو 7 روز
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش براق1,000فولدر A4دو رو 7 روز
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش مات1,000فولدر A4دو رو 7 روز
لیبل سی دی1,00013*13یک رو 13 روز
لیوان 1000 عددی1,000لیوان کاغذییک رو 7 روز
لیوان 5000 عددی5,000لیوان کاغذییک رو 7 روز