جنس کارتیراژسایز-مدت تحویل
پی وی سی 300 میکرون 500 عدد5006×9دو رو 7 روز
پی وی سی 500 میکرون 1000 عدد1,0006×9دو رو 5 روز
پی وی سی 500 میکرون 500 عدد5006×9دو رو 5 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد1,0006×9دو رو 5 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد2506×9دو رو 5 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد5006×9دو رو 5 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک5009X6دو رو 15 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)5006×9یک رو 7 روز
لیبل شیشه ای1,0004.8×8.5یک رو 7 روز
لیبل متالایز1,0004.8×8.5یک رو 15 روز