Lock CD

۱۳ تیر ۱۳۹۸
قفلگذاری dvd,cd

قفلگذاری dvd,cd

قفلگذاری dvd,cd قفلگذاری dvd,cd درتاش رنگ بصورت نرم افزاری و سخت افزاری وقفل تلفنی انجام میشود. جهت سهولت برخی مشتریان قفلگذاری به دوصورت انجام میشود. درمدل […]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
cd قفلگذاری

قفل گذاری

. قفل گذاری قفل گذاری روی CD و DVD یا امینت نرم افزار مجموعه چاپ تاش رنگ با بکارگیری فن آوری های بروز برای امنیت نرم […]